משאבים

זמן קריאה: דקה ("132 מילים")

קניית תפילין לפני בר מצוה

שאלה:
מתי יש לקנות תפילין לפני בר מצוה?

תשובה:

שלום וברכה!

לגבי קניית תפילין לילד לפני בר מצוה, נקדים שכולם מסכימים שאם הילד יכול לשמור עצמו טהרה ובנקיות גופו, מצוה על אביו לקנות לו תפילין. אלא שנחלקו המנהגים;
א. מנהג בני עדות המזרח בארץ ישראל - להתחיל להניח תפילין שנה או יותר לפני שיהיה בר מצוה.
ב. מנהג בני אשכנז - להניח חודש, חודשיים או ג' חודשים לפני הבר מצוה.
ג. מנהג בני תימן - להניח מגיל תשע או עשר.
*יש לציין שאין חובה דוקא בזמנים אלו, יש שנהגו כך ויש שנהגו באופן אחר ואין הדבר לעיכוב כלל וכלל.

מקורות:
ע'י שו"ע או"ח סי' ל"ז, ג'. ומש"כ בכה"ח ס"ק י"ב.
א. עי' כה"ח שם ס"ק י"ד, יבי"א ח"ו, ו'.אורל"צ ב', י"ד, מ"ז.
ב. מ"ב ס"ק י"ב. עי' ערוה"ש סע' ד'.
ג. שו"ע רצאבי עמ' ע'י, עריכת שולחן.

ברכת ה' עליכם!
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו