שאלה:
שלום וברכה,
האם מותר לפנות את שאריות הנרונים (לזרוק) לאחר שהנרות כבו ביום טוב?
ישר כח ותזכו למצוות

תשובה:

שלום רב!

גם ביו"ט יש דין מוקצה כמו בשבת, ולכן אסור לטלטל את הנרות. אא"כ הדבר מאד מאוס ומפריע לכם - במקרה זה ניתן לפנות הנרונים לפח משום גרף של רעי.

מקורות:
שו"ע סי' רע"ט סע' א' נוש"כ, ועי' ביאו"ה "מותר השמן", ואם הדליקו את נרות יו"ט ביו"ט עצמו אחרי בין השמשות ולא הקצו את הנרות מדעתם יש מקום לדון לאיזה צורך מותר, עי' בכך בדברי הגרשז"א בס' שש"כ פי"ג הערה קכ"ט.

בברכה,
הרב נועם דביר מייזלס