משאבים

2 דקות זמן קריאה ("306 מילים")

עניית אמן ודברים שבקדושה באמצע התפילה

שאלה:
שלום לרב!
האם מותר לענות אמן וקדושה:
א. באמצע פסוקי דזמרא
ב. באמצע ברכות קריאת שמע
ג. באמצע שמונה עשרה
תודה רבה

תשובה:

שלום עליכם!

א. באמצע קורבנות ופסוקי דזמרא: מותר לענות אמן של ברכות וכל שכן על קדיש קדושה וברכו. ויש לציין שיש פוס' שכתבו, שאם הדבר מפריע לו מאד לרצף התפילה - אינו חייב להפסיק (ודבר זה נכון לכל מקום שהוא נמצא בתפילה).
ב. באמצע ברכות ק"ש: עונה לקדיש קדושה וברכו (לקדיש - רוב האשכנזים עונים על אמן יהא שמיה רבה עד עלמיא*, ואמן בסוף דאמירן בעלמא. ולקדושה - רק לקדוש וברוך. אולם מנהג הספרדים, מקובלים וחסידים, בקדיש - לענות על 5 אמנים ראשונים, ובקדושה - מוסיפים ימלוך).

ג. באמצע שמונה עשרה: צריך לכוון לדברי השליח ציבור בקדיש או קדושה ונחשב לו כאילו ענה. כל זה דוקא בחזן קבוע או בחזן ת"ח שמכוון להוציא אחרים ידי חובה, אחרת ימשיך בתפילתו. כמו"כ אם אינו שומע טוב את החזן יכול להמשיך בתפילתו.

מקורות:
א. יעו' שו"ע נ"א, ד' ובמ"ב סק"ח. ואם אדם טרוד מעצם העניה לאמן יעו' שבט הלוי ח"ט, מ"ג, יבי"א ח"ט, ג' אולם אם המניין מצומצם או שניכר שהוא אינו עונה והדבר נראה כזלזול יש לענות.
ב. שו"ע ס"ו, ג' ומ"ב סקי"ז, ועי' כה"ח סקכ"ג בשם החיד"א והבא"ח וארא. ועי' סידור בעה"ת שיש לענות בקדושה גם ימלוך וכ"כ כה"ח סקי"ח בשם שעה"כ, וכ"כ הגאון מהרש"ם בתש' ח"ח סי' כ"ג ע"פ הזוה"ק. *לגבי עניין אמן יהא שמיה רבה נחלקו הפוס' עד היכן לענות לדעת הבא"ח שמות, ו', וכה"ח סקי"ז יש לענות עד עלמיא ואילו לדעת היבי"א יענה רק עד יתברך שכן עולה לדעת מרן הב"י.
ג. עי' שו"ע סי' ק"ד סע' ז'. ובמ"ב ס"ק כ"ז כ"ח. ובא"ח משפטים ד', ועוד יוסף חי משפטים ו', ובילקו"י ק"ד. ויש להעיר שמהשו"ע ועוד פוס' משמע שיש לכוון לכל הקדיש אולם במ"ב האמור לעיל משמע רק לאמן יהא שמיה רבה ולא לשאר אמנים. ולמעשה נראה שאם שאר הקדיש מבלבל את תפילתו יכוון רק לאמן יהא שמיה רבה עד יתברך.

בברכה,
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו