תשובות ברבנות הקהילה

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.israelrabbis.org/

2 דקות זמן קריאה ("322 מילים")

נרדם בצהריים וקם לאחר צאת הכוכבים

שאלה:
אשכנזי שישן בצהריים וקם אחרי צאת כוכבים האם מברך ברכות התורה? והוא לא רוצה להתפלל עכשיו ערבית אלא הוא רוצה ללמוד תורה עכשיו וערבית יותר מאוחר. מה הדין?

תשובה:

שלום וברכה לשואל היקר!

א. אם מדובר שנכנס לישון במיטה לאחר שפשט בגדיו - לכל הדעות יש לברך ברכות התורה, אפ' אם יש רק מעט בתחילת הלילה.
ב. אם הוא קודם מתפלל ערבית יש לכוון בברכת "אהבת עולם" לצאת ידי חובת ברכות התורה, ואפ' אם לא כיון - יצא ידי חובה ואין צריך שוב לברך ברכות התורה.
ג. גדר שינת קבע בלילה היא כל שעלה לישון על מיטתו אפ' עם בגדיו ואפ' בתחילת הלילה לזמן מועט. ויש חולקים אם ישן עם בגדיו ודעתו לאחר מכן לישון שינת קבע, שלא יברך לאחר השינה הראשונה כיון שמוכח ממעשיו ודעתו שהיא שינת עראי, אחרת יברך כמובא לעיל.

מקורות:
א. שו"ע מ"ז י"א-י"ב, ומ"ב סקכ"ח. ולשיטת המ"ב בשם הרבה אחרונים יש לברך אפ' על שינת יום, אולם המנהג הרווח אינו כן.
ב. מ"ב ס"ק י"ד בדעת מרן השו"ע, ביאו"ה ד"ה פוטרת, ילקו"י מ"ז.
ג. עי' שו"ע שם סע' י' ע"פ הרא"ש ומ"ב ס"ק כ"ג דהגדר בשינת ארעי הוא כל שישן על אצילי ידיו או מתנמנם מיושב, ומשמע מדבריו כמש"כ הגאון המהרש"ם מבראג'אן בשו"ת חלק ג' סי' של"ז שאם ישן בלילה אפ' עם בגדיו - נחשב שינת קבע. וכ"כ בס' פניני תפילה שדוקא אם ישן על אצילי ידיו נחשב כשינת ארעי, וכן הורה הגרי"ש אלישיב, הוב"ד בס' שבות יצחק ח"ח, כ', ז'. וכ"כ ביבי"א ח"ח, ה', ד' דכל שעלה על מיטתו אפ' לזמן קצר הוי שינת קבע, וכ"כ בילקו"י (יש לציין שהאורל"צ ח"ב עמ' כ"ב הערה ז' הצריך חצי שעה לשינת קבע גם בלילה). מאידך דעת הגרשז"א בהליכו"ש תפילה פ"ו, ג' כמ"ש בשו"ת קרן לדוד שאם ישן אם בגדיו רק להסיר התנומה, דעתו לישון אח"כ שינת קבע, יברך רק לאחר שיקום, וכ"כ בס' אורחות רבנו ג' עמ' ר"ג בשם החזו"א שאם ישן בדרך ארעי עם בגדיו אפ' כמה שעות - אי"צ לברך, אא"כ פשט בגדיו שאז היא שינת קבע גם אם ישן מעט.

בברכת התורה,
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו