משאבים

זמן קריאה: דקה ("187 מילים")

מציאה על גג בניין

שאלה:
אם אני מוצא כדור על גג הבניין, מותר לי לקחת אותו או שצריך להכריז בפני מישהו? ואם צריך, בפני מי?

תשובה:

שלום לשואל היקר!

קודם כול, צריך לדעת שאם יש לאבידה סימן, יש חיוב לפרסם על מציאת האבידה (שו"ע חו"מ רס"ב, ג'). בפוסקים נזכרו מקומות שבהם ראוי להכריז כגון בתי כנסיות וכדומה (שם רס"ז, ג'). הכלל הוא שניתן להכריז בכל מקום שמתכנסים בו אנשים רבים, וכמובן שיהיה באזור האבידה (אגרות משה יו"ד ח"ב, מ"ה). במקרה הנידון יש לתלות מודעה במקום מציאת האבידה, כגון בפתח הבניין וכדומה. המודעה צריכה להיות תלויה למשך פרק זמן שסביר להניח שכולם ראו אותה (עיין תשובות והנהגות ח"ג תס"ד).

שנית, אם נראה שהכדור היה שם הרבה זמן, אז הוא הפקר ותוכל לזכות בו. משני טעמים: א. מן הסתם כאשר בעטו את הכדור ידעו שהוא הגיע לגג, ובכך הפקירו אותו. ב. כמו בכל אבידה שלאחר הרבה זמן היא הפקר, ובנידון דידן אין צריך כל כך הרבה זמן (עיין שו"ע חו"מ רס"ב ה', ובסמ"ע ס"ק י"ב. ובספר השבת אבידה כהלכה פרק ה' כתב בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שאף שלפי הגמרא בב"מ כד ע"ב צריך י"ב חודש, מכל מקום פשוט שיש הרבה דברים שלגביהם אין צורך בזה).

הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו