משאבים

3 דקות זמן קריאה ("513 מילים")

לענות אמן לברכתו של רשע

שאלה:
שלום וברכה, אדם המוחזק כרשע ומברך או אומר ברכו, האם יש לענות אחריו (אמן וברכו)? ישר כח ותזכו למצוות

תשובה:

שלום וברכה!

ראשית יש לדעת שלא כל אדם שחוטא "מוחזק כרשע". אדם רשע שעובר עבירות להכעיס שמראה שאינו שייך לעם ישראל לה' ולתורתו - אכן אין לענות אמן אחר ברכותיו שדינו כגוי וברכותיו לבטלה. אולם בדורות האחרונים המציאות השתנתה ופוסקים רבים כתבו לגבי אדם שאינו שומר תורה ומצוות בזה"ז - שאין לו גדר של אפיקורס כיון שאינו עושה זאת להכעיס, ודינו "כתינוק שנשבה" שאדרבה צריך לקרבו בעבותות אהבה ובפרט במקום איבה. ואף שלכתחילה אין להעלותם לתורה ולהיות ש"צ, בדיעבד אם כבר עלו - יש לענות אחריהם אמן וכל דבר שבקדושה. ע"פ רוב יהודי "חילוני" נכנס בגדר תינוק שנשבה מלבד "יחידי סגולה" שניכר הדבר שהוציאו עצמם מכלל ישראל. אם כבודו עדיין מסופק, ניתן להציע להוסיף משהו שיאמר יחד איתו קדיש וכד'. חושבני שכמעט תמיד ניתן להתבונן בעין טובה - ולראות שבאמת לבו לאביו שבשמיים, ובכך לקרבו ביתר שאת תחת כנפי השכינה.

מקורות:
נפסק בשו"ע רט"ו, ב' שאין עונים אמן אם המברך אפיקורס. וכ' המ"ב סק"י שכוונתו לעבודה זרה, ובהמשך כ' בשם הגר"א שאם שמע כל הברכה מפיו עונה אמן. וז"ל השו"ע נ"ה, י"א: "עבריין שעבר על גזירת הצבור או שעבר עבירה אם לא נידוהו נמנה למניין עשרה". ע"פ סנהדרין מד. שאע"פ שחטא - ישראל הוא ונשאר בקדושתו. אולם כתב המ"ב ס"ק מ"ו בשם הפמ"ג: "דוקא עברה שעבר לתיאבון אבל להכעיס אפ' בדבר אחד או שהוא מומר לע"ז או לחלל שבת בפרהסיה דינו כגוי ואינו מצטרף". ובס"ק מ"ז כתב שכל מי שכופר בתושב"ע – אין לצרפו לכל דבר שבקדושה. ונחלקו הפוס' לגבי מחלל שבת בפרהסיה, בשו"ת חכם צבי (ל"ח) כתב שלא לצרפו למנין ושלא יעלה לקרות בתורה בציבור כיון שדינו כגוי גמור, כמ"ש בגמ' עירובין סט. וחולין ה. וכ"כ הנצי"ב בשו"ת משיב דבר (ט) שלא לצרפו למניין כיון שהמחלל שבת אין מקבלין ממנו קרבן והוא הדין שאין מצרפין אותו למנין, שתפילה במקום קרבן. אולם יעו' בשו"ת מהרי"א אסאד (יו"ד נ'), ושו"ת בנין ציון (כ"ג) שמחללי שבת בזמן הזה - נחשבים קצת כתינוק שנשבה בין העכו"ם שהרי רואים הרבה מחללי שבת שאין דעתם לכפור. אולם לגבי הרפורמים והקונסרבטיבים כתב בשו"ת אגרו"מ (או"ח ב', נ') שכיון שהם כופרים בה' ובתורתו אין ברכתם ברכה, שהרי אינם מאמינים במלכות ה', וממילא ברכתם נחשבת כברכה בלי שם ומלכות - ולכן אין צריך לענות אמן אחר ברכתם. ועי' מש"כ הגרע"א יו"ד (רס"ד) שכל מי שאין כוונתו להכעיס אלא לתאבון נקרא בן ברית. ובשו"ת רב פעלים (ג', י"ב) כתב שמותר לענות אמן אחר אינו שומר תורה ומצוות, כיון שאין כונתו לע"ז. וכתב ביבי"א (ח"ז או"ח, ט"ו) שיש לסמוך על המקילים בפרט במקום איבה. וידועים דברי החזו"א או"ח פ"ז, יד, ויו"ד ב', כ"ח שלרוב החילונים בימינו אין גדר של מומר אלא תינוק שנשבה, וכ"כ עוד פוס' רבים. וכתב הגרי"ש אלישיב (אשי ישראל ד' מ"ב) שיש לענות אמן על ברכה של אדם שאינו שומר תורה ומצוות, ואינו דומה לרפורמים שכופרים בה' ובתורתו, אלא שצריך לשמוע את כל הברכה ולראות שאכן בירך כדבעי, וכ"כ הגר"ח קנייבסקי (שם) שאם רואים שאינו עושה מעשיו להכעיס יש לענות אחריו אמן. ע"כ. וודאי שאם אותו יהודי רוצה להתחזק רק שיצרו תוקפו וכד' שניתן לענות דברים בקדושה שהוא אומר.

בברכה רבה,
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו