משאבים

3 דקות זמן קריאה ("565 מילים")

לכבד בברכת מזוזה כמה אנשים

שאלה: 

שלום וברכה. האם מותר לכבד בקביעת מזוזה מספר אנשים שכל אחד יברך ויקבע מזוזה על חדר אחר בבית? 

תשובה: 

שלום רב, 

כאשר קובעים כמה מזוזות בבית אחד - יש לברך ברכה אחת ולכוון לפטור את כל המזוזות שהולכים לקבוע. במקרה שרוצים לכבד אורחים (ת"ח או משהו חשוב) שכל אחד ואחד יברך ויקבע מזוזה בעצמו, נחלקו הפוס', יש אומרים שאין בכך חשש של ברכה שאינה צריכה, אולם פוסקים רבים חלקו על כך. לכן למעשה ראוי שאחד יברך במעמד כולם, וילך כל אחד ויקבע בפתח על סמך ברכתו. אולם כאשר יש צורך בדבר, יש שכתבו שניתן להקל ובלבד שבעה"ב או שליחו לא יכוונו לפטור אלא את המזוזה שהם בעצמם הולכים לקבוע, ויש מי שהציע שיעשו הפסק בין מזוזה לחברתה (עי' במקורות). כאשר בעה"ב ממנה שליח לקבוע מזוזה, נחלקו הפוס' אם מברך כנוסח הרגיל "לקבוע מזוזה", או "על קביעת מזוזה", וכל אחד ינהג בנוסח כמנהג אבותיו.  

מקורות: 

 רמ"א רפ"ט, א' ע"פ הרשב"א בתש', שכתב שמי שיש לו כמה פתחים, אם בא לקבוע את המזוזות בכל הפתחים יחד, אינו מברך אלא ברכה אחת. ועי' בס' פתחי מזוזה (שם סק"י) שלדעת רוב הפוס' אם שח שין קביעת המזוזות, צריך לחוזר ולברך, שכל מזוזה ומזוזה הוי כמצוה בפנ"ע, ולכן צריך שימת לב שלא שלא לדבר ולא לשהות הרבה זמן אפ' בשתיקה, שלא לגרום ברכה שאינה צריכה.

לגבי כיבוד אורחים חשובים שכל אחד יברך ויקבע, דעת שו"ע הרב (סי' רי"ג, ו'-ז'), שדי בברכה אחת ואין לגרום לברכה שאינה צריכה. טעמו משום שבין כולם נעשית מצוה אחת שלימה לאדם אחד שכולן מוטלות עליו, כגון הפרשת חלה מעיסותיו או קביעת מזוזות בפתחיו, אין רשאים לחלק אלא אחד יברך לכולם, שכיון שבעה"ב לא יצא יד"ח זו עד שיקבעו כולם. וכ"כ בשו"ת רב פעלים (יו"ד ח"ב סי' ב') שאחד מברך לכולם, והוב"ד בשו"ת יחוו"ד (ח"ב, ל"ב), וביאר כמ"ש בשו"ע הרב. וכ"כ בס' שולחן גבוה (רפ"ט סק"ד), וכ"כ בס' שובע שמחות שאם ממנה ת"ח גדול לקבוע את המזוזה הראשונה בפתח הראשי לדוג', כאשר קובע בשאר החדרים, יקבע בלי ברכה. ולכן כתבו בס' פתחי מזוזה (שם סק"ח), ובס' שערי המזוזה (פרק י"ז, יא) שראוי להמנע מכך שכל אחד יברך. ובשו"ת חיי הלוי (ח"א, צ"ד) כתב שהקובע מזוזות ורוצה לכבד כמה אנשים לקביעת מזוזה, צריכים לעמוד בעת הברכה ולכיון לצאת בה, אך אם יש איזה צורך לפי עיני המורה, יש להקל לחלק את המצוה, רק שיש לעשות איזה הפסק בין קביעת מזוזה לחברתה. יעו"ש. ויעו' בס' שכל טוב (רפ"ט סקמ"ח), שדן במש"כ הפוס' לגבי ברכות על מילה ושחיטה ובדיקת חמץ, שיש שכתבו שכמה אנשים העושים מצוה יחד רשאים כ"א לברך לעצמו ואין בזה ברכה שאינה צריכה. אך הוסיף שאם בעה"ב מברך מתחילה ומכיון על החדרים האחרים או אפ' אם בירך בסתמא, חלה הברכה על כל החדרים, ואם נתן לאחרים אסור להם לברך, דהוי ברכה לבטלה, ואף אם לא היו האחרים לידו בשעת ברכה, מ"מ אינם רשאים לברך בנפרד.

לגבי שליח הקובע מזוזה בשליחותו של בעה"ב, נחלקו הפוס' לגבי הנוסח. דעת הרמב"ם (ברכות א, י"ג) שיש לשנות מהנוסח הרגיל ולברך "על קביעת מזוזה", וכ"כ בכלבו (צ"ח), וכ"כ בגידולי הקדש סק"א בסופו, כי אין מצות הקביעה מוטלת עליו. וכ"כ בקונ' המזוזה, והביא דבריו במנח"י (ח"ו, קי"ב). אולם מדברי הרמ"א בשו"ע הל' מילה (יו"ד רס"ה, ב') משמע שאין לחלק בנוסח הברכה. וכ"כ רבים מהאחרונים, הקיצושו"ע (י"א, ז'), ערוה"ש (רפ"ט, ג'), בא"ח (כי תבא, ה'), הגר"ש ואזנר (קובץ מבית לוי ח"ג תשנ"ד), ועוד פוס'. בכל מקרה מובא בפוס' שיצא בדיעבד יד"ח גם אם בירך כשיטה השניה, ועי' עוד מש"כ באריכות בס' שערי מזוזה פרק י"ז, ה'. 

בברכה רבה,

ברכת שהחיינו על קביעת המזוזות בחנוכת בית חדש
תפילת הדרך עם חתימה בשם ה' ועוד פרטים

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו