תשובות ברבנות הקהילה

2 דקות זמן קריאה ("378 מילים")

לברך על ברק ורעם במהלך התפילה הלימוד וברכת המזון

שאלה:
היכן בתפילה מותר להפסיק ולברך על ברכת רעמים וברקים?

השאלה נשאלה בהמשך לשאלה "עניית אמן ודברים שבקדושה באמצע התפילה"

תשובה:

שלום לשואל היקר!

השומע רעם או רואה ברק (וכן הרואה כוכב שביט או הרגיש רעידת אדמה וסופה חזקה כ"הוריקן"), אם הוא נמצא בפסוקי דזמרא - יכול לברך ברכת עושה מעשה בראשית אפ' באמצע מזמור. אולם הנמצא באמצע ברכות קריאת שמע וכל שכן באמצע שמונה עשרה - לא יפסיק כדי לברך עליהם. אבל אם הוא נמצא בין ברכה אחת לחברתה או בין פרק לפרק, מאחר שזו מצווה עוברת, יכול להפסיק ולברך עליהם. כמו כן לפני שמתחיל נפילת אפיים ולאחר מכן - יכול לברך, אולם באמצע נפילת אפיים - דינו כאמצע קריאת שמע וכנ"ל. נוסיף שאם אדם נמצא באמצע לימוד - יפסיק ויברך אולם אם הדבר מפריע לו מאד לרצף הלימוד ובפרט אם הברקים והרעמים ימשיכו לאחר מכן. ולגבי ברכת המזון - בג' ברכות ראשונות - לא יענה, ובברכה רביעית - יכול לענות (ועי' במקורות).

מקורות: עי' מ"ב ס"ו ס"ק י"ט מש"כ בשם החיי"א שלא להפסיק בין הפרקים, וע' בקצושו"ע שהביא מח' אם מותר להפסיק לברך בין הפרקים ולא הכריע, וכתב בשו"ת תהילה לדוד שהמיקל להפסיק באמצע הפרק יש לו ע"מ לסמוך יעו' מג"א שם סק"ה ושו"ע הרב שם סע' ד'. ולגבי ענייה באמצע לימוד עי' שו"ת באר משה ח"ב י' ומש"כ בפסק"ת רכ"ז הערה 23בעניין אם הדבר מפריע ו בלימודו ע"פ המשנה באבות פ"ג, ז' וברטנורא שם, גבי המפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה וכו' וכמ"ש במקור חיים לחו"י וז"ל: "א רו לו נראה קשת אינו מחויב לילך חוץ ולברך, וכל שכן שאין להפסיק לימודו". לגבי ברכת המזון נחלקו הפוס' האם דינו שוה לשמונה עשרה או לדין בין פרק לפרק כנ"ל, ודבריהם נסובים על מש"כ השו"ע קפ"ג סע' ח' שיש מי שאומר שדינה כתפילה לעניין לשאול בברכת המזון מפני היראה והכבוד. עפ"ז כתב כה"ח שם ס"ק מ"ה ע"פ החסל"א והמהר"ח פלאג"י זצ"ל והבא"ח שלא יענה לכל דבר שבקדושה באמצע ברכת המזון דהוי כשמונה עשרה, וכ"כ בשוו"ת משנה הלכות ח"ו, ל"ז בשם גדולי הפוס'. אולם לדעת ערוה"ש סע' ח' והחזו"א שתמה על ההשוואה הגורפת הנ"ל וכתבו שהשו"ע לעיל כתב לאסור רק הפסק מפני היראה והכבוד אך לעניין קדיש וקדושה מותר לענות באמצע הברכה, ובין הברכות יכול לענות גם אמנים של שאר ברכות כדין בין פרק לפרק, וא"כ לשיטת החזו"א ועוד אחרונים יכול לברך ברכת רעם וברק בין ברכות ברכת המזון.

בברכה נאמנה
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.israelrabbis.org/

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו