משאבים

זמן קריאה: דקה ("203 מילים")

טעות בקריאת התורה

שאלה:
שלום לרב. מה עושים בביכנ"ס שהעולה ברך על התורה והחזן התחיל לקרוא "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה" עבור פרשת בא והסתבר שפס' זה בפרשת וארא? האם לאחר שגללו לפרשת בא צריך לברך שוב?

תשובה:

שלום רב!

שא' זו תלויה במח' ראשונים ואחרונים וגם השו"ע הביא בזה ב' שיטות. למעשה הכרעת פוס' רבים (ספרדים ואשכנזים) לחשוש לספק ברכות - ולא לברך שוב ברכת "אשר בחר", ובמיוחד בנידון השאלה שדעתכם היתה על הספר הנכון ועל הפרשה הנכונה.
* אם יש רב לבית הכנסת - יש לפסוק כהכרעתו, וה"ה אם יש מנהג קבוע במקום.

מקורות:
ב"י וטושו"ע ק"מ, ג'. ויעו' ביה"ל ד"ה "והזכירוהו" בשם הפמ"ג, ומש"כ בפמ"ג באריכות לחלק בין טעו במקום הקריאה לטעו בגוף הפרשה שצריך לקרות וחשבו שיש לקרוא פרשה אחרת, וכן שאינו דומה לדין ס"ת שנמצא טעות שצריך לברך למ"ד בספר החדש כיון ששם אין דעתו על הספר החדש וכ' שם שאף שבא לידו מעשה כזה לא רצה לפסוק, מ"מ הוא חש לספק ברכות. וכ"כ כה"ח ס"ק ט"ו ובס' הלכה ברורה שם ח', לנהוג כיש אומרים הראשון בשו"ע שלא לברך. וכ"כ במנח"י ח"ז, ז' ובאגרו"מ ח"א ל"ו ואף שלא חששו משום סב"ל, מ"מ במקרה שידעו מה הפרשה הנכונה של השבוע, יש לצרף את שיטת הפמ"ג עם שיטת הי"א הראשון בשו"ע ואין לחזור ולברך.

בברכת התורה,
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו