משאבים

זמן קריאה: דקה ("266 מילים")

טלטול בראש השנה

שאלה:
שלום וברכה,
האם מותר לטלטל בראש השנה במקום ללא עירוב?
ישר כח ותזכו למצוות

תשובה:

שלום רב!

בראש השנה וכן בשאר ימים טובים - התירו מלאכת הוצאה, ומותר לטלטל אפילו במקום שאין בו עירוב (ועי' במקורות).

מקורות:
עי' שו"ע תקי"ח סע' א' שמתוך שהותרה הוצאה לצורך אוכל נפש הותרה גם לשאר דברים שאדם נצרך להם ביו"ט, וכתב המ"ב ס"ק א', י' ע"פ מש"כ הרמ"א שם, שללא צורך כלל וכשאין סיכוי שהדבר יועיל לו ליום טוב עצמו הדבר אסור, לכן לדוג' אסור להוציא אבנים ושאר דברים שאין בהם צורך להנאת יו"ט, ונקטתי כדוג' אבנים, כיון שבהן יש בהם גם איסור מוקצה, ואיסור מוקצה שייך ביו"ט כמו בשבת, ובדברים מסויימים החמירו חז"ל במוקצה ביו"ט יותר מבשבת כדי שלא יקלו ביו"ט שאיסורי המלאכה קלים בו מבשבת, כמבואר בשו"ע תצ"ה סע' ד' ובמ"ב ס"ק ט"ו,י"ז. לגבי הוצאה ביו"ט התירו לטלטל אפ' עבור הנאה רוחנית כמבוא בשו"ע הרב תקפ"ט ב' ובשש"כ כ' הערה ה', ולכן מותר לטלטל לולב כמבואר בפוס' כדי לקיים בו מצות החג וכן אם כבר יצא יכול לטלטל עבור אדם אחר כגון לטלטל שופר בר"ה עבור הנשים. וגם כדי להראות לחבר וכד' יעו' בחוט שני יו"ט פ"ה סק"ב שהוכיח מהמ"ב תקכ"ו סקי"ב שהדבר מותר. ולגבי להוציא דבר שאין לו בדבר זה צורך חיוב אלא רצונו שלא יהיה במקומו הראשון וכד' דעת הגרשז"א בס' מבקשי תורה יו"ט עמ' ל' שאסור. אולם לעניין הוצאת זבל מביתו לרשות הרבים כתב בשו"ת. שבט הלוי שהדבר מותר אם הדבר גורם צער וביטול שמחת יום טוב. ולגבי הוצאת תינוק עם עגלה כתבו האחרונים להתיר כיון שיש בזה שמחת יו"ט והוא צורך היום, עי' שו"ע תקי"ח סע' א' ובמ"ב סק"ג ומש"כ בזה בחוט שני יו"ט פ"ו עמ' ע"ו.

בברכה רבה
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו