משאבים

זמן קריאה: דקה ("286 מילים")

השבת אבידה -ארגזים של תנובה

שאלה:
מצאתי על יד האשפה ארגזי פלסטיק ירוקים שכתוב עליהם 'רכוש תנובה' ומשמשים בד"כ להפצת מוצרי החלב לחנויות.
האם עלי להשיבם?
אולי יש להתחשב גם בכך ש-56% מהבעלות על חברת תנובה היא של חברה סינית.
תודה רבה!

תשובה:

שלום וברכה!

יש לדון במס' גורמים הלכתיים הקשורים לאבידה: דין חברה בע"מ, דין השבה לגוי, דין אבידה מדעת, דין שותפות עם גוי.

לגבי דין חברה בע"מ נחלקו הפוסקים: לפי הרב דיכובסקי כיון שנהוג להתייחס לחברה כאישות משפטית, כך יש להתייחס אליה מבחינה הלכתית, אך לפי הרב צימבליסט, חברה בע"מ שייכת לבעלי המניות. כמו"כ יש דעות ביניים שסוברות שיש לחלק בין בעלי המניות בעלי השליטה לבין שאר בעלי המניות שהחברה רק התחייבה כלפיהם (ע' פסקד"ר ו', 273). מ"מ נראה דגם מי שסובר שחברה בע"מ נחשבת לאישות בפני עצמה, מ"מ נראה בפשיטות שכל איסורי ממון חלים גם עליה, וודאי שאסור לגנוב ציבור וכד', וה"ה לעניין השבת אבידה.

קי"ל להלכה שאין להחזיר אבידה לגויים ואף יש איסור בדבר כמובא בשו"ע (רס"ו א') אמנם יש לציין שיש מצוה להחזיר לגוי ע"מ לקדש שם שמיים כמעשה שמעון בן שטח בגמ' (ירושלמי ב"ב ב, ה ובשו"ע שם).
כמו"כ יש לדון בכך שהארגזים הונחו ליד אשפה שעשויים לפנות אותה אין צריך להחזיר כיון שהוי אבידה מדעת כמובא בשו"ע (ר"ס סע' יא) אמנם כיון שתנובה הם הבעלים ויש סימן, והארגזים ניתנים לבעלי החנויות רק בפיקדון תמורת 20 ₪ לכן יש להחשיבם במקום זה שלא מדעת הבעלים (כמו"כ מוכח מב"מ לג: שאין בעלי הפיקדון זוכים בגוף החפץ, ואכמ"ל).
לגבי שותפות עם גוי נראה שאין בעלות הגוי מפקיעה את היהודי מלקיים את מצוות השבה (אע"פ שמסכת חולין קלה: יש פטור ממתנות כהונה בשותפות עם גוי, נראה שכאן שונה, שהמיעוט הוא מ"אחיך" ולא מ"צאנך", וסוף סוך מדובר בחלקו של "אחיך").

מכל האמור עולה שיש להשיב את האבידה לתנובה (מספיק להודיע להם טלפונית).

בשורות טובות
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו