משאבים

זמן קריאה: דקה ("235 מילים")

הורדת צמיד להנחת תפילין

שאלה:
יש לי צמיד ביד ימין ואני מניח תפילין ביד שמאל. האם אני צריך להוריד את הצמיד כאשר אני מניח תפילין?

תשובה:

שלום וברכה.

אם כוונתך שאתה מניח את הרצועה של התפילין על הצמיד - הדבר מותר מעיקר הדין. אולם ראוי לכתחילה להסירו אם אין צורך כלל להשאירו.

מקורות:
עי' רמ"א סי' כ"ז סע' ד' שכתב ע"פ הרשב"א בתשובה: שברצועות אין להקפיד על חציצה. וכתב ע"כ הט"ז המג"א ועוד פוס' (הוב"ד במ"ב סקט"ז) שמ"מ יש להחמיר ברצועות של יד ושל ראש במקום הקשר. והוסיפו האחרונים ע"פ הפמ"ג סק"ד שנכון שלא יהיה כלל חציצה בין הרצועות לבשר, ולכן יש להחמיר ולסלק שעון יד וכד' לפני הנחת התפילין (שו"ת דובב מישרים ח"ב, ל"ז, תשובות והנהגות ח"ב, כ"ו ועוד), וכ"כ החת"ס (יו"ד סי' קצ"ב שהמנהג להסיר את הטבעת בזמן הנחת תפילין. וביבי"א ח"ב, ב' האריך לדון בדבר מאד והעלה שאין כלל חציצה ברצועות וכמ"ש הרמ"א והמ"ב לעיל, ורק ממידת חסידות יש להחמיר, והוסיף שגם הגאון הדובב מישרים שכתב להחמיר בכך ע"פ הברכ"י שהדין בתפילין כמו בגדי כהונה דאף אויר פוסל, דיבר רק במקרה ש- ז' הכריכות אינן מסתיימות לפני מקום השעון, וז"ל הגרע"י שם: "הנה זכיתי לבקר את כבוד הגאון מצ'יבין... ובהשתעשעי עמו בד"ת העירותי ממש"כ בפנים בזה (שזה רק חסידות) וענה... כי הוא סבר ששעון היד מקומו לפני ז' הכריכות שבזרוע ועל כן העלה להחמיר בזה, אולם לפי האמת שמקום השעון הוא לאחר ז' הכריכות סמוך לכף היד - מודה הוא להקל בזה ואין להחמיר כלל...".

בברכה,
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו