משאבים

4 דקות זמן קריאה ("743 מילים")

הופעת בנות בי"ס בריקוד ושירה מול הורים

שאלה: 

שלום הרב, האם מותר לבנות בכתה ו להופיע בשירה וריקוד,בסוף השנה לפני ההורים, כאשר חלקן כבר עברו גיל מצוות? אודה לרב על מקורות הלכתיים בנושא. תודה

תשובה: 

שלום וברכה. 
הרעיון שהבנות המתבגרות ישירו וירקדו לקראת סיום השנה, הוא מבורך. אולם הדבר צריך להיעשות בפני נשים. הפוסקים דנו והעלו בעיות רבות בנוגע לבנות ששרות, וכל שכן שרוקדות בפני גברים, וגם בגיל הזה (כמובא במקורות). יש לציין שיש נתונים רבים היכולים להשפיע על התשובה ולא פירטנו הכל. לכן במקרים כגון אלו צריך שכל ישר כדי לבחון האם הדבר ראוי להיעשות, ובאיזה אופן. שמעתי בעבר מרב בי"ס שסיפרו לו על הצגה כזו, שהזמינו מראש את כל הגברים, והדבר גרם לכך שהיו הורים ובנות שפשוט לא הגיעו, כיון שהיו בנות שלא רצו להופיע מול גברים זרים, והיו גברים שלא רצו להיות נוכחים באירוע כזה שיכול לגרום למכשול בענייני צניעות (הרהור הנובע מעצם ההסתכלות וכיוצא בזה). לכן הדרך הנכונה לשבת יחד עם צוות ההורים, המורים וכו' ולמצוא פתרונות שיתאימו לכולם. מיותר לציין ששיתוף פעולה עם רב בי"ס (אם יש) בנושאים אלו הוא חשוב ביותר.

מקורות: 

כתוב בתורה (במדבר ט"ו, ל"ט) "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם...", כלומר שיש איסור להסתכל באופן שיכול לגרום להרהור, וכן כתב בהקדמת ספר החינוך. ומבואר במסילת ישרים פרק י"א שעצם ההסתכלות בדבר היכול להביא למכשול כבר קיימת עבירה. אמרו חז"ל (גמ' ע"ז כ.) שאפ' אם אדם עושה פעולה שגרתית כגון לשלם לפקידה אך הוא עושה זאת כדי להתבונן בה, הדבר חמור ביותר מפני שהוא מגרה בעצמו את היצר הרע. ואם מדובר בבנות שאינן לבושות בצניעות, הדבר חמור עוד יותר (כמבואר בגמ' סנהדרין עה. וכ"פ הש"ך יו"ד קנ"ז סק"י, והאגרו"מ אבע"ז נ"ו). בריקוד אף שנעשה עם בגדים צנועים כיון שמזיזים ומבליטים את הגוף בתנועות השונות, יש לחוש להרהור בעצם ההסתכלות והדבר אסור כמו בהתבוננות על נשים שלבושות באופן שאינו צנוע. דינים אלו אמורים אפ' על ילדה מתבגרת, יש פוסקים שמשמע מדבריהם שאפ' על בנות בגיל קטן מאד יש איסור הסתכלות (ביה"ל בתחילת סימן ע"ה), ובחזו"א (או"ח ט"ז, ח') משמע שעד גיל שש שבע אין איסור. בכל מקרה בנידון השאלה שמדובר על בנות בגיל מתבגר וחלקן אף עברו את גיל 12 ודאי שאין היתר. כמו כן יש איסור לשמוע אשה ששרה מפני שהדבר יכול להביא להרהור, וגם אם הוא לא מכיר אותה ראוי לכתחילה להמנע מכך (ראה טור ושו"ע אעה"ז סי' כ"א, ע"פ הגמ' בסוטה מח., ומ"ב סי' ע"ה סקי"ז). אם מדובר על ילדה קטנה מגיל שתים עשרה, מבואר בפוסקים שמותר לשמוע (פמ"ג סי' ע"ה, ומ"ב סק"ז וסקי"ז, ואגרו"מ או"ח כ"ו, ויש מי שאסר בזה, באה"ט אהע"ז כ"א סק"ד בשם הבאר שבע, ובבא"ח פרשת בא מקיל בילדה קטנה עד גיל שש, שמותר לדבר דברי תורה כששומעים שהיא שרה). אולם אם הוא נהנה לשמוע אותה שרה, אסור לו לשמוע כי זה גורם לו לחשוב עליה (מ"ב שם, וחת"ס חו"מ ק"צ). וכתב הבא"ח (שופטים, יח): "ואפילו רקוד נשים לבדם בפני האנשים אסור, כי יתגרה יצה"ר באנשים הרואין, וצווחו כמה רבני האחרונים בדברים כאלה דאין להם היתר משום שמחת חתן וכלה". ובשדי חמד (ח"ז מע' חתן וכלה אות יב) כתב: "וגם לאותם שאינם רוקדים רק שומעים ורואים, זהו איסור חמור אשר על ידי ראייתן עוברים על מצוות ה'". ועיין עוד בשו"ת בנימין זאב סי' ש"ה, ובילקו"י (שובע שמחות א', י"ד). וראה מה שכתב המ"ב, בביאור הלכה סימן שלט סעיף ג', ד"ה "להקל" בשם שו"ת זכרון יוסף (או"ח סימן יז), לגבי החובה המוטלת על החתן והכלה וקרוביהם למנוע ריקודים מעורבים בחתונה בכל תוקף, וחלק מהדברים שכתב שם: "ואין לך דרגא להסתת יצר הרע" גדולה מזה "שמתבוניים ומביטים בפני הנשים...". ובהמשך כתב לגבי שאלת גוי מה דעת היהודים בעניין הזה: "ושם בתשובתו נאמר מה שהשיב להגמון אחד ששאלו על ככה והשיב לו שאצלנו הוא עון פלילי ונגד היהדות והראה לו מה דכתיב בשופטים סימן כ"א ויאמרו הנה חג וכו' יצאו בנות שילו לחול במחולות ומדלא כתיב עם בחורים או נערים משמע שהמה הבתולות לבד חוללו יחד ולא עם בחורים וכן כתיב בירמיה סימן ל"א אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדו ולא כתיב אז תשמח בתולה עם בחורים במחול וכן כתיב בזכריה י"ב וספדה וכו' ונשיהם לבד ומזה נעשה ק"ו בשעת שמחה ורקוד בהסתת היצה"ר לעבירה [בסוכה דף נ"ב] ולא לחנם אמר איוב ברית כרתי לעיני ומה אתבונן וגו' ושיבח אותו ההגמון על תשובתו ואמר ראיתי כי דבריך טובים ונכוחים וע"פ דתנו אסור להסתכל אפילו בבגדי צבעונין של אשה ומכ"ש להביט בפניה הן בתולה הן נשואה ומהאי טעמא תקנו האב"ד והקהל פה פיורדא ובק"ק מיץ שלא יחוללו הבחורים [בני בלי תרבות] עם הבתולות כלל אפילו על החתונות אלא הבתולות יחוללו בפני עצמן והבחורים יחוללו בפני עצמן וע"ש מה שהאריך עוד בזה".

בברכה רבה, 

יחיד בלחש וש"ץ בחזרה אם נחשב כתפילה בציבור
ברכת המזון ותפילה בפורים מתוך שכרות

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו