משאבים

3 דקות זמן קריאה ("588 מילים")

האם נפטר בקידוש מברכת "בורא נפשות" על שאר משקאות

שאלה:
שלום רב. לאחר התפילה בשבת אנו נוהגים לערוך קידושא רבה בביכנ"ס, והסתפקתי האם כשאני שותה פחות מרביעית יין אם אני צריך לברך בורא נפשות על המשקאות הקלים המוגשים לציבור?

תשובה:

שלום וברכה לשואל.

מעלתו של היין גדולה בכך שהוא פוטר את כל המשקים. וזאת, כאשר אדם "קובע עצמו" לשתות הרבה כוסות יין - הוא נפטר מברכה ראשונה ואחרונה אפ' אם המשקאות אינם מונחים לפניו. ואפ' לא קבע עצמו לשתות יין אלא מעט (בשיעור שנפרט לקמן) אך המשקאות נמצאים לפניו או אפ' אינם לפניו רק שדעתו עליהם בשעה שבירך.

לגבי פטור מברכה ראשונה: לכתחילה ראוי לשתות "כמלא לגמיו" ( = 44 סמ"ק) ע"מ לפטור את שאר המשקים, אולם גם אם שתה מעט יין הדבר מועיל, וטוב ונכון במקרה זה - לברך שהכל על מאכל אחר ולפטור את שאר המשקים.

לגבי פטור מברכה אחרונה: יש לשתות "רביעית" ( = 86 סמ"ק), שבכך מתחייב בברכת מעין ג' הפוטרת את "בורא נפשות". (ועי' בהרחבות שאכן יש מי שמסתפק בשאלתך, אם שתה שיעור כזית = 27 סמ"ק).

מקורות:
ברכות מא: מובא שיין פוטר כל המשקים וכהבנת הרא"ש כ"פ בשו"ע קע"ד, ב'. ונחלקו הראשונים האם הדין שיין פוטר משקה הוא דוקא בקבע עצמו לשתות יין, והכרעת אחרונים רבים שאפ' לא קבע עצמו - נפטר, וכן הסיק המ"ב בשעה"צ קע"ד סק"ה.
וכתב המ"ב קע"ד סק"ג שצריך עכ"פ שהמשקים יהיו לפניו, וי"א שמספיק שרק דעתו עליהם. למעשה אומרים סב"ל ואין לברך על המשקים שדעתו עליהם, וכ"כ הגר"ז פ"א, כ"ב, א"ר קע"ד, ח', בא"ח נשא, ח', ועוד אחרונים, ועי' מש"כ בס' וזאת הברכה בירור הלכה כ"ו א-ג, ולכתחילה ודאי שראוי שיהיו מונחים לפניו.
לגבי פטור מברכה ראשונה: בביה"ל קע"ד, ב' ד"ה "יין פוטר" מביא המ"ב מח' האם צריך עבור כך שיעור גדול של "קבע לשתות יין", והביא שכ"כ החיי"א בכלל נ"ה, אולם המ"ב דחה שיטה זו ע"פ הראשונים, והסיק שצריך שיעור "כמלא לוגמיו", ולבסוף הביא את שיטת סידור דרך החיים שאפ' אם טעם משהו מן היין זה מספיק. הביה"ל כתב לבסוף: "ונכון לכתחילה שמי שירצה לפטור שאר המשקין ישתה עכ"פ מלא לגמיו ואם לא שתה מלא לגמיו יבקש לאחד שלא טעם כלל מן הכוס שיפטרנו בברכה על המשקין או שיבגך על מעט צוקער לפטור המשקין", וכן הציע השש"כ נ"ד, כ"ו. לענ"ד זו עצה טובה למי שרוצה לצאת לכו"ע, כך ראיתי שנוהגים בבית הגר"א נבנצאל בקידושא רבה, והדבר נכון במיוחד במקומות גדולים שאין מספיק יין כשיעור לכולם. למעשה הכרעת אחרונים רבים שגם בשתיית כלשהו מם היין נפטר מברכה ראשונה על שאר משקים, וכ"כ ביחוו"ד ה', כ' ובאורל"צ ח"ב, כ' ט'.
לגבי פטור מברכה אחרונה: בשעה"צ ר"ח סק"ע כתב שאף שלעניין ברכה ראשונה מספיק כמלא לוגמיו (או כלשהו כדלעיל), מ"מ לעניין ברכה אחרונה כתב שצ"ע אם שתה פחות משיעור כמחא לוגמיו, "דהלא יש דעות שסוברין דאפ' על רוב רביעית (ואפשר דאפ' כל כזית כמבואר בסימן ר"י) צריך לברך מעין שלש, וממילא לא יוכל לברך בורא נפשות רבות על המשקין דכי משום שאין אנו יודעין לברר הלגה יחוייב עי"ז לברך בורא נפשות רבות? וצ"ע". האחרונים תמהו על דבריו. שהרי למעשה רק אם שתה רביעית יין מברך מעין שלוש, ובכך יוכל לפטור את שאר המשקים. באגרו"מ כתב על דבריו, "לענ"ד אינו נכון" וכן הסיקו אחרונים רבים שאם שתה פחות מרביעית יין מברך בורא נפשות על המשקאות, וכ"כ הגר"ז בשולחנו (פ"א כ"א), שבט הלוי ח"ח קס"ו, שש"כ נ"ד הערה ק"ז. ובס' וזאת הברכה כתב ע"פ הנ"ל: "אם לא שתה רביעית יין אך שתה שיעור כזית - י"א שאין לברך ברכה אחרונה על המשקים ששתה, אך הרבה הורו לברך בורא נפשות כיון שלא שתה רביעית ואינו יכול לברך מעין ג' ואם שתה חות מכזית יין מברך ב"נ על המשקים אע"פ שלא בירך עליהם ברכה ראשונה". כנראה שהבין שמשמע משעה"צ שכן הכריע שלא יברך מהספק. אולם כאמור הכרעת רבים לברך.

בברכה נאמנה,
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו