משאבים

זמן קריאה: דקה ("123 מילים")

האם כל אבידה שרואים צריך להשיב

שאלה:
ראיתי אבידה ברשות הרבים ואין בה או במקומה סימן אך לא ידוע אם הבעלים התייאשו ממנה, האם חייבים לעשות השבת אבידה?

תשובה:

פוס' רבים כתבו שבזמן הזה, בנידון שאלתך - אין חיוב להרים את האבידה ולטפל בהשבתה אפ' אם הבעלים עדיין לא התייאשו ממנה. ולכן אתה יכול להשאירה מונחת במקומה.

מקורות:
עי' דרוש וחידוש לגרע"א ב"מ כא., כו. בסוף ד"ה תוס' דשתיך טפי, חידושי הר"ן ב"מ כה: ד"ה נמצא טפי וכו', שו"ע הרב הל' מציאה ופיקדון סע' ב', ספר אמרי משה ל"ז, ה'. ולפ"ז אם השאירוה במקומה עד לאחר שהיה ודאי יאוש - הרי היא של מוצאה. ובס' משפטי התורה ג' ב' כתב שלא חוששים שמא המאבד הוא צורבא מרבנן ונאמן בטביעות עין, וגם לא חוששים שראו עדים ממי נפל, כיון שאינו שכיח.

בברכה נאמנה.
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו