משאבים

זמן קריאה: דקה ("205 מילים")

דינים בהגבהת ספר תורה

שאלה:
כשמוציאים שני ספרי תורה:
א. האם צריך להגביה כל ספר ס"ת בנפרד?
ב. האם היושב עם הס"ת צריך לעמוד בפני הס"ת השני כשמגביהים אותו?
תודה

תשובה:

שלום לשואל הנכבד.

א. האשכנזים נוהגים להגביה בסוף הקריאה, כל ספר בנפרד. אולם הספרדים והחסידים ומעט מקרב האשכנזים נוהגים להגביה לפני הקריאה, את שני הספרים יחד או בזה אחר זה (אולם יש קהילות שנהגו להגביה רק ספר אחד לפני הקריאה).
ב. היושב צריך כעת לדאוג לכבודו של הס"ת שהוא מחזיק - ולכן אין לו לעמוד.

מקורות:
א. רמ"א קל"ד, ב' אולם מהשו"ע שם משמע שמגביהים לפני וכן מבואר במקור הדברים במס' סופרים, ועי' כה"ח שם ס"ק טו"ב שכתב שכן מנהג האשכנזים בירושלים. וכן מבואר להדיא בשעה"כ מ"ח ע"ד, ועי' הלכה ברורה קל"ד י"ח - כ"ב עוד פרטי דינים. ולגבי הגבהת שניהם יחד לפני יעו' דרכי הלכה קצשו"ע סי' כ"ג, כ"ג. ובס' דרך התורה הלכות קריאת התורה עמ' 37 שכתב שמנהג הספרדים להגביה זה אחר זה, יעו"ש. ואף שיש הנוהגים להגביה את כולם יחד, לכא' מסתבר להגביה בזה אחר זה בכדי שיוכלו לראות את מקום הקריאה בכל ספר.
ב. כן מצינו בכמה מקומות בהלכות ס"ת שיש להזהר בכבודו של כל ס"ת בנפרד, ואפ' כשיש טרחא דציבורא בדבר, כגון אם הוציאו בטעות ס"ת אחר וכד', וכ"כ בשו"ת קניין תורה וכמ"ש מעי"ז בס' חסידים סי' תתק"ל.

בברכת התורה,
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו