שאלה: 

 שלום וברכה. נולד לנו בן והברית שלו תתקיים ב"ה ביום שישי כ"ח ניסן. רצינו לדעת האם מותר לאבא ולסנדק להסתפר ולהתגלח ביום לפני המילה כיון שאנו עושים את הברית מוקדם בבוקר?

תשובה: 

 בשעה טובה ומוצלחת ! מותר לכם להתספר ולהתגלח לכבוד הברית כבר ביום חמישי סמוך לערב. מקורות: רמ"א ע"פ הגהת מנהגים: "ומי שהוא בעל ברית או מל בנו מותר להסתפר בספירה לכבוד המילה". ובמ"ב (ס"ק י"ב) כתב שההיתר לסנדק למוהל ולאבי הבן, ולא למוציא ולמביא, היינו הקוואטר, סנדק שני ושאר הקרואים. והוסיף המ"ב (ס"ק "ג) שמותר להסתפר אפילו ביום שלפני המילה סמוך לערב קודם ההליכה לתפילת ערבית, ואם המילה חלה ביום שבת מותרים להסתפר בערב שבת אפילו קודם חצות. וכתב החת"ס (גליון השו"ע) שאם המילה חלה ביום ראשון אין להקדים ליום שישי, ושונה ממה שהתיר הרמ"א להסתפר בערב שבת אם ביום ראשון חל ל"ג בעומר, כיון שיום המילה הוא יו"ט ליחיד. ולכאורה דין זה מחודש שהתירו להסתפר יום קודם, שהרי מדברי השו"ע והמ"ב (קל"א כ"ה) לגבי נפילת אפיים משמע, שיום לפני הברית אינו נחשב יו"ט. ויישב במאמר מרדכי (סק"ו) כיון שנהגו ללבוש בגדי שבת בערב לפני ולעשות סעודה, נהגו גם להסתפר לכבוד המילה. אולם כה"ח הביא שיש אומרים שאכן לא ניתן להסתפר בערב לפני המילה אלא למי שעושה מילה מיד בבוקר לאחר התפילה. ואם כן בנידון השאלה שהברית חלה מוקדם בבוקר, ניתן להתגלח ולהסתפר ביום חמישי בלי פקפוק. תזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים! הרבה נחת ושמחה,

בברכה רבה,