משאבים

2 דקות זמן קריאה ("333 מילים")

אזכרה בשנה מעוברת למנהג הספרדים

שאלה:
שלום רב אימי עליה השלום (רינה בת עדינה) נפטרה בי"א באייר (ערב שבת קודש - 4 שעות לפני שבת) ונקברה במוצאי שבת בי"ד באייר. 12 חודשים נגמרים בחודש ניסן. האם נעשה אזכרה לעילוי נשמתה, בי"ב בניסן או בי"ד בניסן.? כמו כן מתי נעלה לקברה - שהר מדובר בחודש ניסן. הננו ספרדים (אימי בוכרית).אשמח לעזרתכם .תבורכו מפי עליון

תשובה:

בס"ד
לשואל הנכבד הי"ו,
יש להקדים שלושה עניינים חשובים ונצרכים: א. הספרדים נוהגים לקיים אזכרה לפי יום הפטירה, ב. בנוסף יש לדעת שהספרדים נהגו לערוך סעודה נוספת גם לאחר י"א חודש, ובשנה מעוברת (כמו השנה), יש נוהגים לערוך פעם נוספת גם בחודש הי"ג. ג. דיני אבילות נמשכים עד ליום הקבורה בכל מקרה.

לכן בנידון השאלה; לגבי חודש ניסן, שאזכרת י"ב חודש יוצאת באמצע חודש ניסן - יש להקדים את העלייה לקבר לערב ר"ח ניסן מפאת כבודו של חודש ניסן, שהוא חודש של גאולה ושמחה, במיוחד שבנידון שלנו חודש ניסן אינו חודש הפטירה (ואת האזכרה והסעודה יש לקיים בי"ב ניסן אע"פ שדין אבלות ימשיך עד י"ד ניסן. יש שנהגו שהסעודה העיקרית היא בחודש הי"א, אולם מבירור קטן שערכתי עולה שמנהג בוכרה לקיים את הסעודה העיקרית בחודש הי"ב). אם אתם נוהגים להחמיר לקיים בנוסף אזכרה קטנה גם בחודש הי"ג תבוא עליכם ברכת טוב, ויש לקיימה בי"ב אייר (מהבירור הנ"ל עולה שמנהג בוכרה לקיים גם בחודש הי"ג).

מקורות:
עי' דרכ"מ ע"פ מרדכי סי' ת"ב סק" א ביחס לסיום דיני אבילות, ובדברי הרמ"א יו"ד ת"ב סע' י"ב, ומש"כ הביאו"ה או"ח סי' קל"ב גבי מנהג אשכנז, ובצרור החיים אות רמ"א כתב שהספרדים נוהגים לחשב תמיד לפי יום המיתה. ועי' בשו"ת נשמת כל חי יו"ד סי' י"ב לגר"ח פלאג'י ובילקו"י הל' אבלות סי' ל' ומש"כ שם סע' ז' גבי שנה מעוברת שהעיקר בשנה הראשונה היא לחודשים ולא ליום השנה והמחמיר לערוך אזכרה נוספת ביום הפטירה תע"ב, ועי' צרור החיים אות רמ"ג ע"פ הבא"ח לגבי המנהג לקיים ג' אזכרות בשנה מעוברת.

*כדאי להרחיב עוד בעניין יום השנה/יארצייט בלחיצה כאן

זכתה האמא היקרה להפטר ממש לפני שבת קודש ויש בכך מעלה גדולה!
תבורכו בכל הברכות ותזכו לראות בביאת הגואל ובבנין אריאל ויקיצו וירננו במהרה שוכני עפר...

מן השמיים תנוחמו,
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו