משאבים

4 דקות זמן קריאה ("796 מילים")

אבידה בחנות - לקופאי או לבעל החנות?

שאלה:
שלום לרב. אני עובד מוכר בחנות מצאתי כסף ליד הקופה לפני הדלפק במקום שאין כניסה ללקוחות האם המציאה שלי או של בעל החנות? תודה

תשובה:

א. אם מדובר בחנות שעושים בה ספירת מלאי בסוף היום והתברר שחסר בקופה כסף, או שספק אם חסר בקופה, הכסף שנמצא שייך לבעה"ב כיוון שתולים שנפל מהמוכר כאשר הכניס והוציא כסף (משנה ב"מ כו: וברש"י שם וכ"פ השו"ע חו"מ ר"ס סעיף ה')
ב. אם לא היה חסר בקופה כסף, יש ספק אם החצר קונה או לא ומספק לא מוציאים מבעל החנות שחצרו קנתה לו מספק, אפילו אם הקופאי לקח את הכסף עליו להחזיר, ועיין על כך בהרחבה.

הרחבות:
בחלק ב. כתבנו שהכסף של המוצא וצריך לשאול מדוע המעות לא נקנות בקניין חצר? ובכדי לענות ע"כ צריך להרחיב מעט.
נחלקו הראשונים על המשנה בב"מ כו. מדוע אם המעות נמצאו בחנות לא נקנות לבעל החנות.
א. שיטת הרמב"ם (פט"ז מהלכות אבידה ה"ד): שחנות היא חצר שאינה משתמרת ובעל החנות לא אמר תקנה לי חנותי.
ב. שיטת הראב"ד: (בהשגותיו על הרמב"ם שם) שהמעות שבחנות של החנוני אינם אבידה אלא פיקדון ופקדון לא נקנה בקניין חצר (המ"מ ועוד נתקשו בדבריו, ואכמ"ל).
ג. שיטת הרשב"א (ב"מ כו: ד"ה מצא בחנות) שהחפץ הגיע לחנות לפני יאוש, ויאוש שלא מדת אינו יאוש, וחצרו לא קונה שחצרו כידו לכן לא קונה גם לאחר יאוש.
ד. שיטת הרא"ש (ב"מ פ"ב סימן י') שהואיל ורבים נכנסים ויוצאים סובר החנווני שהם ודאי יטלו, ולכן לא סמוך בדעתו לקנות.
ה. שיטת ר' ברוך ממגנצא (במרדכי ב"מ סימן רנ"ט, וכ"פ הסמ"ע רס ס"ק ב') שחצר קונה רק הפקר גמור ולא אבידה.

א. השיטות שרלוונטיות לנידון השא' הם שיטת הרא"ש והרשב"א, שיטת הרמב"ם לא שייכת לנידו"ד,ועל שיטת הראב"ד הקשו המפרשים ועיין באחרונים שיישבו דבריו (רע"א על הרמב"ם שם, המחנה אפריים (קניין חצר סימן ח' ועוד). שיטת ר' ברוך ממגנצא גם אם היא הוכחה גדולה למהלך שננסה לבאר בס"ד, עכ"פ עיין רע"א ונתיבות, ר"ס, שכל הראשונים חולקים עליו.
ב. לפי שיטת הרשב"א דקי"ל כאביי דיאוש שלא מדעת לא קונה, כיוון דהמעות הגיעו לחצרו קודם יאוש שוב אין חצרו קונה. – לפ"ז לא קונה בעל החנות ואפ' אם החצר משתמרת.
אמנם לשיטת הרא"ש שחצרו לא קנה "דלא סמכא דעתיה" כיון דרבים נכנסים, הרי שבנידו"ד אין כניסה ללקוחות ולכן לכא' סמכא דעתו וקנתה לו חצרו. מעין זה העלה הגר"י זילברשטיין (ח"ח קיח), ונשאר בצ"ע.
ג. אמנם כיוון שהרא"ש עצמו (פ"ב סי' ט) שממנו רצינו להוכיח שבמקרה השאלה נחשבת החצר למשתמרת כתב, שחצר לא קונה גם אחרי שהתייאשו הבעלים שלא עדיפה חצירו מידו "דאילו בא לידו קודם יאוש תו לא קנה הואיל ובאיסורא אתא לידה הלכך חצירו נמי קני ליה. א"כ רואים להדיא שהרא"ש מודה לרשב"א, וגם אם נאמר שמיירי כאן בחצר המשתמרת לא קנה כיוון שבא לחצר באיסור, דהיינו לפני יאוש.
ד. ועיין בש"ך (רס"ח סק"ב) שכתב שכן דעת כל הראשונים (שגם בחצר אומ' באיסורא אתא לידיה ולא קנה), והביא את הרש"ל שחולק בזה. אמנם הנתיבות מסייג את דינו של הש"ך שיכול המוצא לומר שלא ניחא ליה לקנות בחצרו את האבידה כל עוד לא התייאשו הבעלים, ואחרי יאוש יבוא ויגביהנה ויזכה בה. אך רע"א חלק עליו וכתב שכיון שיש חיוב להגביה את האבידה מדין השבה בע"כ צריך להתרצות שתזכה לו חצרו כדי שיהיה בידו להשיב. נראה שרע"א מסכים לדינו של הנתיבות במקרה שלנו שמדובר על מעות, שאין סימן ואין למי להחזיר.
ה. גם אם נאמר שבעל החנות יכול לומר קים לי כרש"ל ובכך לקנות בקניין חצר, עיין במאירי על המשנה בכו: שכתב שמה שאמרו שלפני התיבה, המעות של שולחני זה רק במקרה שספק למוכר שהכסף שלו, אך שודאי למוכר שהכסף לא שלו, הכסף שייך למוצא, ולא הזכיר שחצרו תקנה לו. וכמו"כ בנידון שאלתנו כיוון שודאי למוכר/קופאי שהכסף לא שלו הכסף שייך למוצא, ואם הקופאי הרים הוא נחשב המוצא, וכן כתב הפתחי חושן, ועיין עוד שו"ע הרב (הלכות אבידה) שמעות לא קונות לבעל החנות אפ' במקום המשתמר (אך לפי טעמו שם נראה שהמציאות בימינו שונה).
ו. מש"כ בסע' ג. בשם הרא"ש והרשב"א שחצר אינה קונה דבר שהגיע אליה קודם שהבעלים יתייאשו יש להקשות, מדוע יהיה של המוצא ולא השאר לעולם של המאבד או בשימוש של בעל החנות? וצ"ל שאיסורא אתא לידיה מונע רק מבעל החצר לקנות את החפץ אבל אחר יכול לקנות. ועיין באמרי משה (סי' ל"ס ס"ג) שהביא בזה מח' ראשונים: שלפי הסבר התוס' ש"באיסורא אתא לידיה" שפירושו כבר התחייב בהשבה יש מקום לומר שאדם אחר זוכה, אך לפי הרמב"ן ש"באיסורא אתא לידיה" נעשה שומר, מסתבר שאדם אחר לא יוכל לזכות בחפץ, מ"מ בנידו"ד המוצא נחשב מוחזק ולא מוציאים מידו.
ז. גם לשיטת הרמב"ם בספק הינוח שאם הרים זכה בו ולא אומ' באיסורא אתא לידיה (עיין גר"א רס, לג), ה"ה כאן בעל החנות יזכה לאחר יאוש וכן לפי הש\"ך לדעת הרמב"םה (ר"ס כו) החצר קונה מיד קנין שימושים לבעל החנות.
ח. ועם כל זה ידי ספק לא יצאנו, אם בעל החנות זכה או לא, ובכה"ג פסק השו"ע (ר"ס כד) ע"פ הרא"ש (ב"מ א כד' ולב') שבעל החצר מוחזק ולא מועיל תפיסה וא"א לאמר קים ליה, ולכן הכסף של בעל החנות. וכן הורה להלכה הרה"ג ברוך פז שליט"א.

תודה על השאלה המחכימה!

בברכה,
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו