משאבים

קרבן שתי הלחם- מהותו של חג השבועות

קרבן שתי הלחם- מהותו של חג השבועות

לחג השבועות יש קרבן מיוחד: קרבן שתי הלחם ושני כבשים לקרבן שלמים.

"ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפינה, בכורים לה' והקרבתם על הלחם... ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים..." (ויקרא כג יז(

קרבן שתי הלחם ושני כבשי עצרת הם המצוה היחידה המיוחדת לשבועות ואין לו מצווה אחרת שמיוחדת לו. אם כן, צריך להבין מה משמעותו של קרבן זה שבו בחרה התורה ליחד את חג השבועות?

וצריך לתת את הדעת על שתי שאלות:

א. מדוע התורה מצווה להביא אותו חמץ, הרי החמץ מסמל את היצר הרע שנקרא שאור שבעיסה ולכן בכל הקרבנות התורה אוסרת להקריב חמץ, "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לה'", ומדוע דווקא בשבועות חייבים להביא חמץ?

ב. מדוע הכבשים שבאים יחד עם שתי הלחם הם שלמים. הרי אין אף קרבן ציבור של שלמים כי זו נראת מדריגה נמוכה שגם הבעלים יכולים לאכול מהקרבן וא"כ מדוע דווקא בקרבן של שבועות יש שלמי ציבור?

המהר"ל ב"תפארת ישראל" (פרק כה') עומד על שאלות אלו ואומר:

במסכת קידושין אומרת הגמרא, "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, כל זמן שאתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרין ביד יצר הרע". ולפי זה, אומר המהר"ל, "ולכך ביום מתן תורה היו מביאים ב' הלחם שהיו של חמץ כי היצר הרע הוא שאור שבעיסה ... כי אין צריך להרחיק אותו עם התורה ולכך המצוה להקריב החמץ ביום מתן תורה". כלומר אמנם החמץ מסמל את היצר הרע, אבל כיון שהתורה היא שמירה מיצר הרע וביום מתן תורה מתגלה כח התורה, אין צורך לפחד ולהתרחק מהיצר הרע ביום זה ולכן אפשר גם להביא חמץ לקרבן.

המהר"ל ממשיך ומעמיק את ההסבר ואומר "...ולכך ראוי שיהיו שני לחמי תודה בעצרת חמץ... ולא כמו שאר קרבנות שאסור להקריב חמץ אל המזבח, כי היצר הרע מרוחק מן עבודת ה' יתברך, אבל ביום מתן תורה שהתורה שומרת מן היצר הרע עד שאינו מושל באדם אין הרחקה אליו". כלומר לא רק שאין צורך להתרחק מהיצר הרע ביום זה אלא אדרבא יש עניין להשתמש ביצר הרע לטוב ולנצל אותו לעבודת ה'. כשאנחנו מביאים קרבן חמץ אנחנו מראים שאנו משתמשים בכוחו של היצר הרע לטובה וזה הופך את הרע שבעולם לדבר טוב ומתקן אותו.

השימוש ביצר ברע לטוב הוא למעשה תכלית בריאתו של היצר הרע, כדברי המדרש בבראשית רבה (פרשה ט') על הפסוק "וירא א-לוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד"- "...טוב- זה יצר טוב. מאוד- זה יצר הרע". כלומר שאת היצר הרע אפשר להפוך לטוב ואז הוא לא יהיה רק טוב אלא "טוב מאוד".

סיוע להבנה זו שקרבן חמץ בשבועות מסמל את ביטול היצר הרע, מביא ר' צדוק מלובלין ("פרי צדיק" לחג השבועות, אות י') מהזוהר (מתורגם): "בקרבן העומר התבטל יצר הרע... ולכן נקרא עצרת שיש בה ביטול היצר..." וכן כתוב במדרש, "בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע נעקר יצר הרע מליבם".

המהר"ל אומר שהבנה זו שהקרבת החמץ בשבועות מסמלת את תיקון העולם, מסבירה גם את העניין שמקריבים קרבן שלמים של ציבור ביחד עם שתי הלחם. "וזה כי היום הזה התחתונים הם העיקר, במה שירד ה' יתברך עם כל העליונים לתחתונים, לתת תורה לתחתונים... לפיכך ביום הזה נבחר החמץ... ועימהם שני כבשי עצרת לזבח שלמים. מפני כי יום זה הקב"ה פונה לעוה"ז... וזה מפני כי ביום זה יש שלום וחיבור לעליונים עם התחתונים" ענינו של קרבן שתי הלחם הוא לסמל את השפעתה של התורה בעולם ותיקון העולם, היא מתקנת את היצר הרע ואת החומריות של העולם הזה עד כדי כך שגם האוכל שהאדם אוכל יש בו קדושה. העובדה שזה קרבן ציבור שנאכל לישראל היא לא מראה על מדריגה נמוכה, אלא על הכח שיש ביום זה להשפיע קדושה גדולה על העולם החומרי שלנו.

לפי זה נוכל גם להבין את מה שאומרת הגמרא במס' ר"ה (טז' ע"א) : "ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת, מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא, אמר הקב"ה הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן". הגמרא אומרת שמכיון שבעצרת זה הזמן שבו הקב"ה דן על עתיד פירות האילן התורה מצווה להביא את שתי הלחם כדי שיתברכו הפירות.

ואומר רש"י, כיצד הבאת חיטה תברך את פירות האילן הרי חיטה היא תבואה ולא פרי עץ? ומסביר רש"י, שלפי ר' יהודה העץ שאכל ממנו אדם הראשון היה חיטה ולכן אפשר לברך את פירות האילן ע"י הבאת קרבן חיטה שבעבר היתה פרי.

אך עדיין יש לשאול אם כיום החיטה איננה פרי מדוע בכל זאת דווקא אותה מביאים לברך את פירות האילן?

אלא שלפי האמור לעיל כיוון ששבועות מסמל את תיקון העולם אז יש מקום לומר שבשבועות גם החיטה חוזרת היות מתוקנת והיא כביכול חוזרת ביום זה להיות פרי.

ונקוה ששכמו שר' צדוק אומר (שם) "בכל שנה כשבא זמן זה מתעורר קדושת הזמן זה שהוא ביטול השאור שבעיסה" כך נזכה ביום זה לביטולו הגמור של היצר הרע ולתיקון העולם השלם.

מנהיגות יהודית והסתכלות חיובית
איפה משה רבינו היה במעמד הר סיני?

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו